У відкритих джерелах доступна інформація щодо розміру тіньової економіки у видобувних галузях України відповідно до дослідження, проведеного Міністерством економіки України та даних, опублікованих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, отриманими у відповідь на запит Незалежного адміністратора, рівень тіньової економіки в 2022 році становив 30% за монетарним та електричним методом, що на 2% менше та на 3% більше ніж в 2021 році відповідно. За методом збитковості підприємств даний показник становить 31%, що аж на 8% більше, ніж в 2021 році.

За даними Держстату щодо чистого прибутку (збитку) підприємств у 2022 році, 54,9% підприємств добувної промисловості зазнали збитків, що є на 14,8% більше за аналогічний показник у 2021 році (40,1%). Найбільша частка збиткових підприємств у 2022 році спостерігалася в галузі видобування руд кольорових металів (81,3%), добування руд інших кольорових металів (80%), а також у галузі добування металевих руд (68,6%), добування сирої нафти (60,5%).

Для оцінки частки тіньового сектору в окремих галузях економіки України Мінекономіки використовує метод збитковості підприємств. В 2022 році рівень тіньової економіки збільшився на 15% порівняно з попереднім роком і становив 48%. Значний приріст також спостерігався в галузі операцій з нерухомим майном (на 13%), фінансової та страхової діяльності (11%), переробної промисловості (11%). Проте, найбільший рівень тіньової економіки все ж спостерігається в галузі добувної промисловості.

Згідно з даними Мінекономіки рівень тіньової економіки у видобувних галузях у 2020 році склав 41% , у 2019 році - 26%, а у 2018 році - 29% від валової доданої вартості цих галузей.

Варто зазначити, що дослідження Мінекономіки у 2020 році було проведено з використанням удосконалених Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки від 20.01.2021 № 104, згідно з якими поняття тіньової економіки полягає в наступному:
Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, результати якої беруть участь у створенні валового національного доходу, але не охоплюються повною мірою офіційною статистикою і, як наслідок, уникають податкових зобов’язань перед державою, характеризуються порушенням законодавчо встановлених норм.


У 2019 та 2018 роках поняття тіньової економіки означало:

Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо)


Згідно з Наказом Мінекономіки №104 від 20.01.2021 р., розрахунок рівня тіньової економіки може бути здійснено за допомогою різних методів оцінки. Згідно з одним із таких методів – методом збитковості підприємств, рівень тіньової економіки у видобувних галузях України в 2020 році склав 41%.


Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні в 2020 році, згідно з дослідженням Мінекономіки, становив 30% від обсягу офіційного ВВП. Проте, за окремими методами розрахунку рівня тіньової економіки цей показник відрізняється й становить:

 1. за методом збитковості підприємств – 27% від офіційного обсягу ВВП;

 2. за монетарним методом – 31% від офіційного ВВП;

 3. за методом «витрати населення – роздрібний товарооборот» - 22% від офіційного обсягу ВВП;

 4. за електричним методом (з використанням даних щодо споживання електроенергії) – 23% від офіційного ВВП.

За даними Мінекономіки, в Україні загалом рівень тіньової економіки складав 28% від обсягу офіційного ВВП у 2019 році. За окремими методами розрахунку тіньової економіки, цей показник становив:

 1. за методом «витрати населення – роздрібний товарооборот» - 43% від офіційного обсягу ВВП;

 2. за методом збитковості підприємств – 17% від офіційного обсягу ВВП;

 3. за монетарним методом – 22% від офіційного ВВП;

 4. за електричним методом (з використанням даних щодо споживання електроенергії) – 26% від офіційного ВВП.

Для порівняння, інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні склав 31% у 2018 році, що на 1 відсотковий пункт менше, ніж у 2017 році. Рівень тіньової економіки в Україні за окремими методами становив:

 1. за методом «витрати населення – роздрібний товарооборот» - 46% від офіційного обсягу ВВП;

 2. за методом збитковості підприємств – 20% від офіційного обсягу ВВП;

 3. за монетарним методом – 24% від офіційного ВВП;

 4. за електричним методом (з використанням даних щодо споживання електроенергії) – 27% від офіційного ВВП.

Згідно з даними Держстату можна оцінити, що частка неформально зайнятого населення у видобувних галузях України в 2020 році складає 7,69%, у 2019 році можна оцінити у розмірі 8,29%, а у 2018 році - 8,03% від загальної зайнятості в цих галузях, якщо зробити припущення, що рівень неформальної зайнятості у видобувних галузях відповідає рівню неформальної зайнятості у всій промисловості України.

Відповідно до Наказу Держстату «Про затвердження Методологічних положень щодо визначення неформальної зайнятості населення» №16 від 23.01.2013 р., неформальна зайнятість визначається як загальна чисельність неформально зайнятих співробітників як у формальному, так і в неформальному секторах або в домогосподарствах. Неформальна зайнятість охоплює такі категорії населення:

 1. самозайняті особи та роботодавці, які працюють на власних підприємствах у неформальному секторі;

 2. безкоштовно працюючі члени сімей, незалежно від того, чи працюють вони на підприємствах формального або неформального секторів;

 3. наймані працівники, які виконують неформальні роботи, не охоплені правовим чи соціальним захистом як працюючі особи та не мають права на інші пільги, пов’язані із зайнятістю, а також наймані домашні працівники у домогосподарствах;

 4. Члени неформальних виробничих кооперативів.

Державна служба статистики України регулярно публікує інформацію стосовно кількості неформально зайнятого населення за видами економічної діяльності. Проте, зазначена інформація за 2022 рік на момент підготовки цього Звіту є відсутньою відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни». Оприлюднення статистичної інформації щодо неформальної зайнятості населення буде відновлено після завершення встановленого законом терміну для подання суб’єктами господарювання статистичної звітності й зважаючи на необхідний органам державної статистики час для формування статистичної інформації.

Кількість неформально зайнятого населення в Україні у віці 15-70 років, згідно з даними Держстату, становить 3 237,8 тис. осіб, або 20,34% зайнятого населення України. В секторі промисловості даний показник значно менший – 7,69%. А саме, 181,32 тис. осіб з 2 358,6 тис. зайнятих у промисловості осіб належали до неформально зайнятого населення в 2020 році.

Незалежним адміністратором було зроблено припущення, що рівень (частка) неформальної зайнятості у видобувних галузях відповідає тій, що й у всій промисловості. Тому частку неформально зайнятого населення у видобувних галузях в 2020 році оцінено у 7,69%.

Згідно з даними Держстату, серед зайнятого населення в Україні у 2019 році в кількості 16,578.3 тис осіб, неформально зайнятими були 3 460,4 тис. осіб або 20,8%. В секторі промисловості рівень неформальної зайнятості склав 8,29% - 204,2 тис. осіб з 2 461,5 тис.осіб відносились до неформально зайнятого населення.

Для оцінки кількості неформально зайнятого населення окремо у видобувних галузях, Незалежним адміністратором було зроблено припущення, що рівень (частка) неформальної зайнятості у видобувних галузях така ж, що і у всій промисловості. Таким чином, частку неформально зайнятого населення у видобувних галузях можна оцінити у 8,29% в 2019 році.

Для того, щоб оцінити розмір неформального сектору у видобувних галузях в 2018 році, Незалежним адміністратором на основі даних Держстату було розраховано частку неформально зайнятого населення у цих галузях. Необхідність розрахунку пов’язана з відсутністю офіційних дезагрегованих даних Держстату про рівень неформальної зайнятості окремо у видобувних галузях, натомість такі дані наявні тільки для всієї промисловості.

Було зроблено припущення, що частка неформально зайнятого населення у видобувних галузях така ж, як у промисловості. З 16 360,0 тис. осіб зайнятого населення в Україні 3 541,3 тис. осіб є неформально зайнятими, з яких 194,8 тис. осіб неформально зайняті в промисловості. Частка неформальної зайнятості в промисловості склала 8,03% в 2018 році. Якщо припустити, що в видобувних галузях рівень неформальної зайнятості такий же, то кількість неформально зайнятого населення у цих галузях було оцінено в 16,8 тис. осіб.