Внесок у ВВП України

Прямий внесок даної галузі у ВВП України в 2022 році становив 5,69%. Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України значно вплинуло на діяльність українських підприємств, що призвело до падіння номінального ВВП України на 259,82 млрд грн (на 4,77%) порівняно з минулим звітнім періодом. Таким чином, у 2022 році, спостерігався негативний темп приросту ВВП видобувних галузей на 15,83%, з відповідним зменшенням показника ВВП на 55,6 млрд грн у грошовому вимірі. Дані щодо ВВП окремих видобувних галузей за видами економічної діяльності публікуються Держстатом лише в агрегованому вигляді.

У 2020 році прямий внесок всіх видобувних галузей України в ВВП склав 190,34 млрд грн, що становило 4,54% ВВП України. Порівняно з 2019 роком, обсяг валової доданої вартості видобувних галузей зменшився на 32,01 млрд грн, або на 14,4%.

Станом на період підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік, деталізована річна інформація щодо випуску і ВВП за окремими видобувними галузями ще не була опублікована Держстатом. Тому у цьому звіті представлена тільки агрегована інформація щодо випуску та ВВП усіх видобувних галузей разом. Згідно з офіційним календарем Держстату щодо оприлюднення інформації на 2021 рік, публікацію детальних даних щодо випуску і ВВП за 2020 рік буде здійснено Держстатом тільки 30 грудня 2021 року.

Видобувні галузі згенерували 222,37 млрд грн валової доданої вартості в 2019 році і, таким чином, здійснили прямий внесок у ВВП України у розмірі 5,59%. Попри те, що валова додана вартість видобувних галузей в грошовому вираженні продовжувала зростати і з 214,26 млрд грн в 2018 році збільшилась до 222,37 млрд грн в 2019 році, частка видобувних галузей у ВВП України зменшилась, у порівнянні з показником 6,01% у 2018 роком. Така динаміка пов’язана з тим, що економіка України в цілому зростала швидшими темпами, ніж видобувні галузі: ВВП України в 2019 році зріс на 11,63% порівняно з попереднім роком, а валова додана вартість видобувних галузей – лише на 3,78%.

Вартість виробленої продукції видобувних галузей (вартість випуску) у 2018 році становила 490,11 млрд грн. Їх прямий внесок у випуск продукції і послуг в Україні склав 5,51%, з яких 1,84% випуску в економіці країни було згенеровано галуззю видобування сирої нафти та природного газу, 1,28% - галуззю видобування кам’яного та бурого вугілля. У зв’язку з тим, що загальнодоступна статистична інформацію Держстату не дозволяє дезагрегувати дані про випуск кожної окремо галузі видобування руд металів, глин, піску і каміння будівельного, то можливим є тільки оцінка їх сукупного внеску у випуск в Україні, що склав 2,39%

Видобувні галузі у 2018 році згенерували 214,26 млрд грн валової доданої вартості, що склало 6,02% від номінального ВВП України. Найбільший внесок у ВВП створила галузь видобування сирої нафти та природного газу (2,79%). Показник валової доданої вартості характеризує вартість кінцевої продукції галузі без урахування проміжного споживання, а значить показує наскільки галузь ефективна з точки зору генерування чистої додаткової вартості в економіці. Частка галузі видобування сирої нафти та природного газу у ВВП України у півтори рази вища, ніж її частка у випуску. Таким чином, серед інших видобувних галузей, нафтогазова галузь є найбільш ефективною.

Внесок в експорт

У зв’язку з відсутністю публічних даних Держстату стосовно зовнішньої торгівлі України товарами видобувних галузей в 2022 році, в цьому звіті Незалежним адміністратором були використані дані, надані Державною митною службою у відповідь на запит. Тому, деякі категорії видобувних галузей можуть відрізнятися від тих, що описані в подібних розділах у попередніх Звітах ІПВГ. Таким чином, динаміка змін показників у цьому розділі не наводиться.

Загальна вартість експорту продукції видобувних галузей, відповідно до даних ДМС, у 2022 році становила 3 473,57 млн дол. США, що складає 7,86% сукупної вартості експорту товарів і послуг України. Найбільші обсяги експорту (2 912,97 млн дол. США) припадали на галузь руд і концентратів залізних, вартість експорту яких становить 6,59% загальної вартості експортованих товарів і послуг України. Значна частка вартості експорту також припадає на вугілля кам’яне й антрацит (0,49%), руди титану (0,29%). Натомість експорту руд і концентратів марганцевих в 2022 році не спостерігалося.

Інформація за деякими категорії УКТЗЕД у цьому розділі може охоплювати ширші категорії галузей, ніж ті що передбачаються контекстною частиною Звіту ІПВГ за 2022 рік. Це пояснюється підходом ДМС до збору й обліку даних.

Вартість експорту видобувних галузей в 2020 році становила 2 993,56 млн дол. США, що на 33,96% більше, ніж в минулому році.

В 2020 році частка експорту видобувних галузей у вартості загального експорту України збільшилась до 5,96% порівняно з 3,42% в 2019 році. Це зумовлено насамперед зростанням вартості експортованого обсягу неагломерованих руд заліза на 43,28% порівняно з 2019 роком. В 2020 році внесок неагломерованих руд заліза в обсяг експорту України склав 5,17%, що перевищує внесок інших видобувних галузей разом взятих.

Внесок видобувних галузей в експорт товарів і послуг з України зріс до 3,42% у 2019 році з 2,93% в 2018 році. Зокрема, суттєво збільшився експорт (в грошовому вираженні) руд заліза неагломерованих: з 1 257,96 млн дол. США в 2018 році до 1 774,26 млн дол. США в 2019 році. Експорт руд заліза згенерував 2,77% вартості всього експорту товарів і послуг з України в 2019 році. Інші галузі здійснили порівняно менший внесок в експорт: видобування глин вогнетривких – 0,34%, руд титану – 0,24%, виробництво гальки, гравію, щебню – 0,06% та інші. Експорт природного газу з України не здійснювався у 2019 році.

Внесок видобувних галузей в експорт у 2018 році склав 2,93% від загального експорту товарів і послуг з України. Видобувні галузі, вказані на діаграмі нижче, разом експортували продукції вартістю 1 679,85 млн дол. США. З них, експорт руд заліза (неагломерованих) знаходиться на першому місці за обсягом експорту: було експортовано руд заліза вартістю 1 257,96 млн дол. США, що становило 2,20% від загального експорту товарів і послуг з України. Внесок всіх інших видобувних галузей в експорт був порівняно незначним.

Експорт природного газу та сирої нафти у 2018 році не здійснювався.

Внесок в надходження на користь держави

Згідно з даними органів державної влади, у 2022 році, частка внеску підзвітних видобувних галузей у надходженнях Зведеного бюджету України та сукупному обсязі єдиного соціального внеску склала 11%, що становить 188 422 642,59 тис. грн Найбільший внесок серед видобувних галузей, а саме 7,98%, було закумульовано галуззю «Видобування нафти та природного газу». Порівняно з 2021 роком, спостерігався негативний приріст обсягу податкових та неподаткових платежів на 13,03%, переважно внаслідок зниження частки надходжень від галузі «Видобування руд заліза» на 30 126 702,37 тис. грн (-61,82%).

Згідно з даними державних органів (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра), загальний обсяг платежів підзвітних видобувних галузей на користь держави в 2020 році склав 186 658 453,51 тис. грн, що на 12,89% більше, ніж в 2019 році. Суттєва частка платежів на користь держави від підзвітних видобувних галузей, а саме 80,01%, припадала на галузь видобування нафти й природного газу.

В 2020 році, частка платежів підзвітних видобувних галузей у всіх податкових і неподаткових надходженнях Зведеного бюджету України та сукупного обсягу надходжень ЄСВ склали 11,21%. З них, частка галузі видобування нафти та природного газу становила 8,97%.

В 2019 році обсяг надходжень на користь держави від компаній підзвітних видобувних галузей згідно з даними державних органів (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра), становив 165 350 870,54 тис. грн. Найбільший внесок в платежі на користь держави серед видобувних галузей припадає на галузь добування нафти та природного газу – 131 378 111,59 тис. грн. Загалом частка платежів підзвітних видобувних галузей в податкових і неподаткових надходженнях Зведеного бюджету України і сукупному обсязі надходжень ЄСВ становила 10,62%

В 2018 році обсяг надходжень на користь держави від компаній підзвітних видобувних галузей згідно з даними державних органів (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра), становив 187 938 735,57 тис. грн. Найбільший внесок в платежі на користь держави серед видобувних галузей припадає на галузь добування нафти та природного газу – 151 109 249,38 тис. грн. Питома вага платежів підзвітних видобувних галузей в податкових і неподаткових надходженнях Зведеного бюджету України і сукупному обсязі надходжень ЄСВ становила 13,36%

Внесок в капітальні інвестиції

У 2022 році, згідно з даними Державної служби статистики, було зафіксовано спад сукупного обсягу капітальних інвестицій в Україні на 39,21%. Відповідно, порівняно з минулим звітнім періодом, спостерігалось зменшення обсягу капітальних інвестицій по всім видобувним галузям. Зокрема, в галузь добувної промисловості і розроблення кар’єрів було залучено капітальних інвестицій в обсязі 25 396,42 млн грн (6,20% всіх галузей України), що на 58,6% менше порівняно з 2021 роком. У 2021 році показник становив 61 307,91 млн грн.

За підсумками звітного періоду, найбільші обсяги капітальних інвестицій припадали на три галузі видобування: 39,28% - на галузь «Добування залізних руд», 27,49% - на «Добування кам`яного та бурого вугілля» та 23,63% – на «Добування сирої нафти та природного газу».

У 2022 році галузь «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів» залишається провідною галуззю промисловості за обсягами направлених капітальних інвестицій. В 2022 році на дану галузь припадало 20,14% усіх капітальних інвестицій галузей промисловості в Україні. У розрізі регіонів України найбільша частка капітальних інвестицій видобувних галузей зафіксована у Дніпропетровській області – 31,64%, у м. Київ – 23,01%, та Полтавській області – 22,80%. Загалом, капітальні інвестиції у видобувні галузі з-поміж інших видів промисловості в 2022 році переважали в Донецькій та Полтавській областях, і становили 89,8% та 70,6% відповідно.

В 2020 році обсяг капітальних інвестицій видобувних галузей становив 44 755,57 млн грн або 10,66% загального обсягу капітальних інвестицій України. Серед них 42,96% припадало на галузь видобування залізних руд, 33,87% - на галузь видобування природного газу, 14,33% - на галузь видобування кам’яного та бурого вугілля.

Значні обсяги капітальних інвестицій в 2020 році було залучено в таких регіонах: м. Київ - 35,92% від сукупних інвестицій видобувних галузей або 16 075,63 млн. грн, Дніпропетровська область - 32,53% або 14 558,36 млн. грн, Полтавська область - 15,79 % або 7 066,61 млн. грн. Порівняно з попереднім роком, зменшилась частка м. Київ (у 2019 році – 48,22%), проте частка Дніпропетровської й Полтавської областей збільшилась (у 2019 році – 27,75% та 11,47% відповідно). Варто зазначити, що капітальні інвестиції видобувних галузей становили 71,79% усіх капітальних інвестиції в Полтавській області та 51,11% - Дніпропетровській.

Капітальні інвестиції у видобувних галузях склали 10,98% всіх капітальних інвестицій в Україні у 2019 році (у 2018 році – 9,33%). Найбільший обсяг капітальних інвестицій було залучено в галузі добування природного газу, добування руд заліза і добування кам’яного та бурого вугілля: внесок цих галузей в капітальні інвестиції в Україні становив 5,18%, 3,45% і 1,34% відповідно.

Традиційно, найбільша частка капітальних інвестицій у видобувних галузях припала на м. Київ – 48,22% від всіх капітальних інвестицій в видобувних галузях, і на Дніпропетровську область – 27,75%. В Полтавській області у 2019 році було залучено капітальних інвестицій значно більше, ніж у 2018 році, відповідно на неї припало 11,47% всього обсягу капітальних інвестицій у видобувних галузях в 2019 році, а, в порівнянні, в минулому році – 7,96%. Частка Донецької області в 2019 році склала 7,56%.

Видобувні галузі у 2018 році залучили 53 984,58 млн грн капітальних інвестицій, що склало 9,33% від сукупних капітальних інвестицій всіх галузей економіки України. З них, найбільший внесок в залучення інвестицій на капітальні проекти зробили галузь добування природного газу (4,38%) і галузь видобування руд заліза (2,54%).

З загального обсягу капітальних інвестицій в усіх видобувних галузях, майже половину, а саме 48,85%, було залучено в м. Києві, 27,30% - в Дніпропетровській області, 9,17% - в Донецькій області, 7,96% - в Полтавській області, решта в інших регіонах України.

Внесок в зайнятість

У попередніх Звітах ІПВГ були наведені дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників (в т. ч. у розподілі за статтю) у видобувних галузях, отримані від Держстату у відповідь на запит Незалежного адміністратора. Отримання зазначених даних за 2022 рік виявилося неможливим згідно із Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», так як фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи під час воєнного стану мають право не подавати статистичну звітність. Це унеможливило формування органами державної статистики об’єктивної статистичної інформації.

Таким чином, органи державної статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації, у тому числі й щодо середньооблікової кількості штатних працівників усього та за статтю, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. У зв’язку з вище наведеною інформацією порівняння даних наведених в цьому розділі з даними попередніх Звітів ІПВГ є недоцільним.

Відповідно до фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників Держстату, кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання добувної промисловості і розроблення кар’єрів становила 169 тис. осіб, що складає 2,23% даного показника загалом по Україні. Натомість в галузі добування металевих руд працювали 55 тис. осіб, серед яких 38 тис. осіб припадало на галузь добування залізних руд. У суб’єктах господарювання галузі добування сирої нафти та природного газу працювало 39 тис. осіб, що становить 0,51% працівників суб’єктів господарювання України.

У галузі добування каменю, піску та глини працювало 20 тис. осіб (0,26% працівників України), а до економічної діяльності надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів були залучені близько 6 тис. працівників (0,09%).

У 2020 році середньооблікова кількість штатних працівників видобувних галузей зменшилась на 4,90% порівняно з попереднім роком і склала 186,4 тис. осіб. Загалом у видобувних галузях було зайнято 2,54% від середньооблікової кількості штатних працівників України у 2020 році. З них, 0,92% (67,4 тис. осіб) – у галузі добування кам`яного та бурого вугілля, 0,82% (59,9 тис. осіб) – у галузі металевих руд.

Як і в попередніх роках, більшість працівників всіх видобувних галузей, а саме 74,68%, становили працівники чоловічої статі. Натомість, частка жінок складала 25,32%. Схожа тенденція спостерігалася за всіма видобувними галузями.

Протягом 2016-2019 років середньооблікова кількість штатних працівників у видобувних галузях зменшувалась щорічно в середньому на 5,63% і в 2019 склала 196 тис. осіб. Прямий внесок видобувних галузей у загальну середньооблікову кількість штатних працівників в Україні склала 2,63% в 2019 році. Серед усіх видів економічної діяльності, що відносяться до видобувної промисловості, найбільша кількість штатних працівників було зайнята в галузі видобування кам’яного та бурого вугілля - 72 тис. осіб або 0,97% від загальної кількості штатних працівників в Україні. На другому місці знаходилась галузь видобування металевих руд - 65 тис. осіб або 0,88% від загального показника в Україні

У 2018 році середньооблікова кількість штатних працівників у видобувних галузях склала 202 тис. осіб, що становило 10,91% від всіх штатних працівників в загальному в промисловості і 2,64% від всіх штатних працівників в Україні. Більше половини всіх працівників видобувних галузей зайняті на підприємствах в Дніпропетровській (34,54%) і Донецькій областях